• 02-689-1818
  • contact.info@carethailand.co.th
  • Thai
  • English

สำหรับผู้ใหญ่

รูปแบบโปรแกรม สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

  • การดูแลตนเองโดยไม่ต้องมีผู้ช่วย
  • การเรียนรู้ชีวิตการทำงาน
  • เรียนรู้การทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุข
  • สร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญในชีวิต